0 Vergelijken

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Paper Palace B.V. / Office Palace.nl, gevestigd aan de Schellingstraat 22 te Etten-Leur. Paper Palace B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20115806.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Paper Palace B.V. / Office Palace.nl.
1.3 Office Palace.nl is een handelsnaam van Paper Palace B.V..

Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen op verschillende manieren worden geplaatst. Via de webshop, telefonisch, per fax of e-mail. Eventuele bevestigingen worden per fax of per e-mail verzonden. 
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. 
2.3 Paper Palace B.V. / Office Palace.nl behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Paper Palace B.V. het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Paper Palace B.V. / Office Palace.nl aangifte doen bij de politie. 
2.5 De overeenkomst komt tot stand indien Paper Palace B.V. / Office Palace.nl de bestelling heeft geaccepteerd. Paper Palace B.V. / Office Palace.nl zal niet altijd een opdrachtbevestiging versturen. 
2.6 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Paper Palace B.V. / Office Palace.nl mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

Artikel 3: Prijzen & aanbiedingen
3.1 Prijzen zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending.
3.2 Bestellingen vanaf € 45,- (exclusief BTW) worden franco geleverd in Nederland, Belgie en Luxemburg. Voor de waddeneilanden geldt een toeslag van € 7,50 (exclusief BTW). Bij bestellingen onder de € 45,- (exclusief BTW) wordt € 5,95 (exclusief BTW) aan administratie- en verzendkosten berekend. 
3.3 Aanbiedingen zijn geldig tot de in de aanbieding vermelde datum of zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. 
3.4 Paper Palace B.V. / Office Palace.nl kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen. Typefouten zijn voorbehouden.

3.5 Bij een 'kennelijke vergissing'(artikel wordt voor een dusdanige prijs aangeboden op de webshop die niet overeenkomt met marktconforme prijzen) kan de bestelling door Focus Green B.V. worden geannuleerd.

Artikel 4: Levering
4.1 Levering bij bestellingen die op werkdagen vòòr 17.00 uur geplaatst zijn vindt normaalgesproken op de volgende werkdag plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. 
4.2 Paper Palace B.V. / Office Palace.nl is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Paper Palace B.V. / Office Palace.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Paper Palace B.V. / Office Palace.nl het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren. 
4.3 Paper Palace B.V. / Office Palace.nl heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. 
4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal Paper Palace B.V. / Office Palace.nl de koper hiervan op de hoogte stellen. 
4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden. 
4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Paper Palace B.V. / Office Palace.nl gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

Artikel 5: Transport en risico
5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Paper Palace B.V. is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 
5.2 De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket. 
5.3 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst contact op te nemen met +31(0)76-5041684 of per email info@officepalace.nl. Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld. 
5.4 Alle zendingen worden door Paper Palace B.V. / Office Palace.nl verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door Paper Palace B.V. gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Betaling
6.1 De betalingsmogelijkheden zijn: Op rekening Vooruitbetaling (pakketdienst of onze eigen chauffeurs) 
6.2 Als bedrijf met een KvK-inschrijving kunt u op rekening kopen. Paper Palace B.V. / Office Palace.nl kan u vragen een inschrijving, niet ouder dan zes maanden, toe te sturen of te faxen. Particulieren kunnen in principe niet op rekening kopen. 
6.3 Betalingen op rekening dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), in de valuta waarin is gefactureerd door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. 
6.4 Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Paper Palace B.V./ Office Palace.nl. 
6.5 Paper Palace B.V. / Office Palace.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen. 
6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door Paper Palace B.V. / Office Palace.nl is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door Paper Palace B.V. / Office Palace.nl gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn. 
6.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Paper Palace B.V. / Office Palace.nl het recht om kortingen of eventuele prijsafspraken te laten vervallen.
6.8 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Paper Palace B.V. / Office Palace.nl gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Paper Palace B.V. totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Artikel 8: Garantie
8.1 Paper Palace B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Voor alle geleverde zaken geldt dat Paper Palace B.V.de garanties van producenten doorleveren aan de koper. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Door Paper Palace B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van het geleverde.
8.3 Paper Palace B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Paper Palace B.V. Paper Palace B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 Indien Paper Palace B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 In het geval de koper via Paper Palace B.V.een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Paper Palace B.V. of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.7 De koper is gehouden Paper Palace B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Paper Palace B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.8 De koper is verplicht het product aan Paper Palace B.V. te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Paper Palace B.V.zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 De garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.

Artikel 9: Retournering
9.1 Retouraanvragen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk bij Paper Palace B.V. te zijn ingediend.
9.2 Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf werkdagen de bestelling te retourneren. Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
9.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen.
9.4 Indien blijkt dat Paper Palace B.V. het verkeerde heeft geleverd zijn kosten van retournering, en opnieuw leveren voor rekening van Paper Palace B.V.. Paper Palace B.V. zal dan ook zelf de retournering organiseren.
9.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Paper Palace B.V. worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Artikel 10: Productinformatie
10.1 Paper Palace B.V. besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. Paper Palace B.V. is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
10.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Artikel 11: Privacy
11.1 Paper Palace B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.
11.2 Paper Palace B.V.gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor marketingdoeleinden.
11.3 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Paper Palace B.V. niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
11.4 Bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.